XSMB 60 Ngày

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07-12-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 07-12-2023

KH trúng ĐB: 20CS7CS4CS8CS9CS2CS10CS17CS
ĐB 35627
G.1 13260
G.2 96217 17317
G.3 28340 60873 47641 19296 93791 58846
G.4 1425 0878 0269 6048
G.5 4114 5973 7447 0951 0213 1899
G.6 568 558 529
G.7 44 24 37 61

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06-12-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 06-12-2023

KH trúng ĐB: 13CR14CR9CR3CR7CR12CR15CR19CR
ĐB 93178
G.1 49592
G.2 64119 45960
G.3 32137 68827 28080 32189 58244 14627
G.4 7688 4100 2489 4062
G.5 0011 2061 5417 1645 3408 5727
G.6 258 412 013
G.7 08 11 61 34

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05-12-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 05-12-2023

KH trúng ĐB: 5CQ17CQ10CQ19CQ16CQ2CQ15CQ12CQ
ĐB 47521
G.1 07540
G.2 75731 73475
G.3 91273 55144 86736 99900 82341 11775
G.4 4831 7851 5581 2662
G.5 4138 8878 7384 1966 7257 5976
G.6 206 459 399
G.7 66 61 51 07

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04-12-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 04-12-2023

KH trúng ĐB: 10CP17CP8CP18CP6CP14CP13CP5CP
ĐB 87694
G.1 91575
G.2 75033 08536
G.3 46248 65031 61731 92459 68147 45722
G.4 8312 4054 7046 6146
G.5 2837 7020 5316 7905 4018 9921
G.6 708 554 392
G.7 25 23 55 19

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03-12-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 03-12-2023

KH trúng ĐB: 16CN9CN5CN11CN4CN6CN2CN15CN
ĐB 01716
G.1 77561
G.2 47720 88355
G.3 58888 22091 21180 93030 49821 58663
G.4 5620 5047 0428 6339
G.5 7437 0630 4896 2937 8774 2334
G.6 663 164 416
G.7 13 07 17 19

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02-12-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 02-12-2023

KH trúng ĐB: 18CM11CM17CM6CM14CM1CM8CM3CM
ĐB 87485
G.1 17336
G.2 51133 12554
G.3 07135 21522 53104 80826 94365 61619
G.4 1255 4461 1512 3977
G.5 7172 5165 4923 7678 2530 2804
G.6 427 937 452
G.7 85 25 07 17

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01-12-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 01-12-2023

KH trúng ĐB: 4CL16CL1CL6CL15CL12CL19CL17CL
ĐB 12301
G.1 78982
G.2 02630 94374
G.3 19187 84917 12364 34641 35984 38101
G.4 0620 6862 5300 7618
G.5 0918 6025 9110 3749 0894 8079
G.6 074 487 042
G.7 28 43 32 42

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30-11-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 30-11-2023

KH trúng ĐB: 2CK4CK6CK17CK20CK19CK11CK15CK
ĐB 07426
G.1 98379
G.2 36655 42158
G.3 20547 19426 60986 16887 53632 79116
G.4 8229 9619 1705 7002
G.5 2436 1281 6999 0144 7407 1184
G.6 391 898 713
G.7 73 07 13 43

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29-11-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 29-11-2023

KH trúng ĐB: 17CH13CH10CH2CH15CH6CH18CH11CH
ĐB 03141
G.1 42683
G.2 33410 77553
G.3 40459 27342 45945 67889 05550 03883
G.4 5665 3065 3233 2570
G.5 8938 3480 2573 5139 2488 1808
G.6 378 618 017
G.7 05 90 42 87

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28-11-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 28-11-2023

KH trúng ĐB: 17CG8CG11CG18CG4CG5CG15CG19CG
ĐB 11913
G.1 00010
G.2 45748 26907
G.3 21383 29212 36806 31583 06432 05215
G.4 5903 8499 5218 4870
G.5 2036 5201 1028 1171 6609 2730
G.6 782 009 902
G.7 01 54 99 39

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27-11-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 27-11-2023

KH trúng ĐB: 12CF16CF2CF18CF5CF20CF11CF8CF
ĐB 84757
G.1 74703
G.2 11900 12554
G.3 19791 04270 46759 59547 46181 41018
G.4 6537 8278 2059 1059
G.5 3927 1272 4079 5403 1036 9546
G.6 292 100 737
G.7 77 10 86 17

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26-11-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 26-11-2023

KH trúng ĐB: 14CE13CE3CE16CE4CE7CE8CE11CE
ĐB 11873
G.1 79812
G.2 47282 88599
G.3 70943 22982 59952 37117 45252 21860
G.4 1123 4002 3496 2068
G.5 4388 0945 3653 5957 2143 9067
G.6 706 799 886
G.7 20 53 07 84

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25-11-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 25-11-2023

KH trúng ĐB: 5CD14CD1CD11CD18CD20CD15CD9CD
ĐB 08816
G.1 27324
G.2 11953 24697
G.3 69110 04565 34068 51050 01507 34991
G.4 6108 5491 7718 6815
G.5 0369 9606 8760 7104 5179 0112
G.6 833 331 214
G.7 44 73 63 26

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24-11-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 24-11-2023

KH trúng ĐB: 2CB19CB4CB6CB8CB18CB1CB16CB
ĐB 20952
G.1 00044
G.2 09136 65520
G.3 37660 91974 35253 52186 26203 32691
G.4 4463 9632 9958 5680
G.5 6964 1362 2611 0203 6272 9010
G.6 327 990 476
G.7 81 09 40 61

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23-11-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 23-11-2023

KH trúng ĐB: 6CA2CA12CA16CA8CA11CA18CA3CA
ĐB 57999
G.1 27345
G.2 57014 50063
G.3 32466 88975 22112 69463 62612 65221
G.4 2456 8073 1231 9668
G.5 0256 0729 5497 2958 5424 4777
G.6 068 473 251
G.7 01 62 16 10

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22-11-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 22-11-2023

KH trúng ĐB: 7BZ1BZ10BZ2BZ3BZ16BZ4BZ6BZ
ĐB 14670
G.1 55598
G.2 48326 78511
G.3 51702 36362 08564 49572 30361 71728
G.4 8348 0098 3900 8870
G.5 6408 7473 4056 4050 8122 8486
G.6 295 832 718
G.7 53 06 14 52

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21-11-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 21-11-2023

KH trúng ĐB: 14BY18BY5BY7BY17BY3BY12BY11BY
ĐB 17948
G.1 51570
G.2 91263 22132
G.3 00523 03627 43013 06575 30407 70045
G.4 4513 6199 8246 3789
G.5 8601 7285 1129 0145 0142 0079
G.6 926 913 865
G.7 55 66 29 16

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20-11-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 20-11-2023

KH trúng ĐB: 16BX14BX15BX12BX19BX7BX17BX6BX
ĐB 49071
G.1 99401
G.2 21782 88421
G.3 20081 95632 13518 48191 49925 22550
G.4 6986 8728 3505 6493
G.5 2182 4299 3534 5389 7960 6436
G.6 260 949 169
G.7 92 67 88 72

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19-11-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 19-11-2023

KH trúng ĐB: 4BV3BV14BV11BV12BV9BV18BV2BV
ĐB 38429
G.1 02633
G.2 37498 40297
G.3 14331 95638 82894 72723 51994 85732
G.4 1243 0254 8383 9997
G.5 2136 7389 6623 6224 6833 9192
G.6 062 766 980
G.7 28 19 90 64

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18-11-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 18-11-2023

KH trúng ĐB: 6BU15BU12BU3BU20BU17BU7BU9BU
ĐB 98371
G.1 77855
G.2 10658 79326
G.3 08768 35389 63003 45013 25896 58159
G.4 7512 3573 6252 6597
G.5 1270 2234 9849 9414 4541 8794
G.6 558 262 712
G.7 84 59 90 82

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17-11-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 17-11-2023

KH trúng ĐB: 4BT2BT10BT16BT13BT12BT15BT3BT
ĐB 95110
G.1 91230
G.2 25848 37352
G.3 46596 92391 75545 86395 28746 58992
G.4 7879 2244 9001 6647
G.5 4782 2335 0826 9117 2981 5762
G.6 366 704 757
G.7 38 44 68 52

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16-11-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 16-11-2023

KH trúng ĐB: 12BS17BS11BS9BS8BS15BS5BS14BS
ĐB 54869
G.1 34677
G.2 80583 17410
G.3 12119 75379 69729 45196 06463 06180
G.4 9936 0565 5964 1109
G.5 7356 9273 1879 6015 4125 3336
G.6 959 344 804
G.7 36 20 73 21

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15-11-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 15-11-2023

KH trúng ĐB: 16BR12BR9BR10BR14BR7BR18BR20BR
ĐB 33859
G.1 98585
G.2 15030 42515
G.3 42098 91871 50318 01855 83971 19248
G.4 4323 2947 9183 2296
G.5 3696 2554 2052 1479 5643 5271
G.6 174 207 624
G.7 56 62 32 72

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14-11-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 14-11-2023

KH trúng ĐB: 10BQ2BQ1BQ11BQ20BQ6BQ15BQ3BQ
ĐB 85800
G.1 00197
G.2 42692 64848
G.3 29100 63052 36810 40639 42349 75155
G.4 3675 2498 3669 6507
G.5 9587 3898 3298 5302 4643 3914
G.6 066 614 953
G.7 36 97 41 57

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13-11-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 13-11-2023

KH trúng ĐB: 13BP6BP17BP3BP14BP7BP1BP5BP
ĐB 19412
G.1 85667
G.2 26906 22710
G.3 09590 96248 53294 43395 49876 53705
G.4 0546 8664 1572 8719
G.5 5678 1599 1893 6844 0749 9130
G.6 503 719 868
G.7 31 11 43 35

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12-11-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 12-11-2023

KH trúng ĐB: 20BN15BN6BN1BN2BN18BN17BN8BN
ĐB 98375
G.1 76516
G.2 96169 75327
G.3 43330 15764 27087 13704 97836 25835
G.4 9431 1962 5810 4897
G.5 9119 0490 7211 2058 3074 0453
G.6 290 942 079
G.7 29 03 05 28

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11-11-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 11-11-2023

KH trúng ĐB: 10BM2BM8BM13BM7BM19BM20BM1BM
ĐB 08391
G.1 10466
G.2 98837 12660
G.3 32013 97782 99924 14855 36394 62547
G.4 2966 0980 7346 0935
G.5 5641 7824 5937 5096 1970 2117
G.6 033 357 377
G.7 54 60 31 99

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10-11-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 10-11-2023

KH trúng ĐB: 2BL7BL1BL13BL6BL15BL9BL4BL
ĐB 94670
G.1 63617
G.2 06517 67183
G.3 73264 81508 35774 70740 13362 49497
G.4 6748 0376 3592 9574
G.5 7457 7387 2244 3441 9081 5173
G.6 578 528 643
G.7 02 10 21 35

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09-11-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 09-11-2023

KH trúng ĐB: 17BK13BK14BK3BK20BK12BK19BK9BK
ĐB 34562
G.1 39661
G.2 67957 16661
G.3 06243 10409 80709 63247 33362 51297
G.4 7945 1349 1037 1650
G.5 4615 2896 3092 9154 8815 6908
G.6 744 249 840
G.7 22 44 97 09

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08-11-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 08-11-2023

KH trúng ĐB: 2BH8BH1BH18BH15BH17BH6BH20BH
ĐB 98526
G.1 98288
G.2 98391 09260
G.3 71869 77840 71704 54410 26927 61167
G.4 9313 4352 7579 1270
G.5 1329 6820 0124 2423 5389 2356
G.6 071 033 989
G.7 93 82 15 95

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 07-11-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 07-11-2023

KH trúng ĐB: 10BG9BG2BG16BG6BG15BG3BG13BG
ĐB 10949
G.1 97813
G.2 40248 97258
G.3 17172 53726 16571 15018 50843 54542
G.4 2387 7105 7024 0996
G.5 8370 7910 5928 1004 2693 8577
G.6 045 513 973
G.7 27 90 24 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 06-11-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 06-11-2023

KH trúng ĐB: 1BF18BF19BF8BF7BF6BF9BF12BF
ĐB 91484
G.1 12495
G.2 39738 55566
G.3 41141 02296 53869 51007 60891 56212
G.4 5822 9346 8559 8819
G.5 6894 6444 7848 8799 0114 7238
G.6 514 305 030
G.7 01 82 52 88

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05-11-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 05-11-2023

KH trúng ĐB: 5BE14BE19BE18BE11BE13BE10BE16BE
ĐB 13484
G.1 62472
G.2 97647 30290
G.3 96683 64645 65882 83382 20464 22682
G.4 6452 9102 3170 3977
G.5 7528 6996 3815 7783 1529 0445
G.6 698 485 457
G.7 02 44 33 77

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 04-11-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 04-11-2023

KH trúng ĐB: 6BD11BD3BD2BD14BD12BD7BD16BD
ĐB 55858
G.1 39587
G.2 14699 14801
G.3 69206 21577 79651 94155 83586 76878
G.4 7685 8485 6429 5975
G.5 2775 2220 9758 7880 4704 9335
G.6 407 429 044
G.7 71 72 28 08

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 03-11-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 03-11-2023

KH trúng ĐB: 2BC15BC13BC18BC19BC1BC9BC6BC
ĐB 65761
G.1 49344
G.2 82925 55230
G.3 10031 99488 24592 44193 01536 02935
G.4 9661 3443 1256 0653
G.5 2510 4208 3379 3936 7639 5952
G.6 932 355 850
G.7 87 62 24 69

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 02-11-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 02-11-2023

KH trúng ĐB: 12BA13BA8BA11BA14BA9BA18BA7BA
ĐB 93127
G.1 54327
G.2 25283 02829
G.3 30079 05452 64446 73945 16590 87922
G.4 2606 9611 1221 0026
G.5 0668 6940 7478 8435 1725 5577
G.6 276 183 585
G.7 14 12 69 84

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 01-11-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 01-11-2023

KH trúng ĐB: 11AZ14AZ9AZ19AZ12AZ7AZ15AZ2AZ
ĐB 20136
G.1 25965
G.2 01743 60565
G.3 96391 07899 49997 26194 23877 05086
G.4 5020 6049 2639 2265
G.5 6853 5224 2100 1430 0589 0661
G.6 398 055 005
G.7 48 16 35 43

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 31-10-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 31-10-2023

KH trúng ĐB: 4AY14AY13AY12AY1AY3AY10AY2AY
ĐB 39267
G.1 84582
G.2 62863 95065
G.3 79114 13107 79397 07772 73053 25712
G.4 2594 2141 3225 1854
G.5 5872 5613 5111 0222 9299 1476
G.6 340 709 936
G.7 06 08 98 70

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 30-10-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 30-10-2023

KH trúng ĐB: 19AX1AX8AX6AX10AX7AX15AX18AX
ĐB 34684
G.1 07449
G.2 68543 68556
G.3 25283 29519 54803 06974 65945 63081
G.4 7503 1183 6318 1975
G.5 2186 9701 6753 9487 4244 4899
G.6 401 623 609
G.7 36 22 50 83

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 29-10-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 29-10-2023

KH trúng ĐB: 3AV18AV20AV9AV6AV17AV7AV13AV
ĐB 38050
G.1 04168
G.2 83796 74143
G.3 46175 33024 87212 07984 99654 49740
G.4 4498 5248 3927 6097
G.5 9698 0861 8674 7422 8367 3774
G.6 521 297 393
G.7 20 26 73 53

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 28-10-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 28-10-2023

KH trúng ĐB: 13AU14AU1AU19AU16AU20AU10AU8AU
ĐB 07157
G.1 12258
G.2 78073 22472
G.3 15755 38656 08969 86598 42614 30508
G.4 6489 0925 6537 1677
G.5 5598 1977 7565 9877 6528 5059
G.6 598 063 808
G.7 93 74 83 97

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 27-10-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 27-10-2023

KH trúng ĐB: 13AT15AT10AT11AT4AT8AT7AT16AT
ĐB 74036
G.1 90111
G.2 31208 23123
G.3 80782 05550 11973 66709 94867 90198
G.4 2407 9772 9695 9048
G.5 1855 6641 8290 9698 2413 3207
G.6 913 820 360
G.7 02 14 49 41

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 26-10-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 26-10-2023

KH trúng ĐB: 19AS5AS15AS7AS6AS1AS18AS17AS
ĐB 26788
G.1 71079
G.2 79633 89149
G.3 55454 66176 86152 37472 21527 79572
G.4 0476 8838 1384 2211
G.5 5306 1110 8681 7368 0619 3206
G.6 623 382 600
G.7 94 00 43 95

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 25-10-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 25-10-2023

KH trúng ĐB: 19AR8AR20AR7AR12AR9AR10AR6AR
ĐB 61380
G.1 92842
G.2 86347 06283
G.3 71520 66446 66318 53849 86752 45942
G.4 1379 8549 4174 9293
G.5 1616 0652 4193 3554 1132 6619
G.6 685 553 936
G.7 62 73 71 49

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 24-10-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 24-10-2023

KH trúng ĐB: 9AQ8AQ14AQ6AQ4AQ16AQ3AQ10AQ
ĐB 91388
G.1 78862
G.2 77232 16765
G.3 83198 94073 76943 75283 42518 84151
G.4 2559 0557 2718 5845
G.5 9655 5887 7722 2876 6540 3629
G.6 908 426 722
G.7 09 29 59 16

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 23-10-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 23-10-2023

KH trúng ĐB: 8AP17AP18AP11AP19AP14AP12AP6AP
ĐB 45844
G.1 81410
G.2 39827 16925
G.3 90991 80983 17191 17602 25316 06849
G.4 6536 0204 2560 3746
G.5 0908 6717 3361 8500 8619 8362
G.6 244 890 441
G.7 88 11 81 35

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 22-10-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 22-10-2023

KH trúng ĐB: 5AN11AN1AN2AN4AN9AN10AN18AN
ĐB 91918
G.1 71417
G.2 88769 04327
G.3 51414 00736 72340 97988 72175 71832
G.4 6133 5179 2610 9379
G.5 5776 3154 1993 8030 4721 1483
G.6 740 282 296
G.7 92 25 24 11

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 21-10-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 21-10-2023

KH trúng ĐB: 2AM6AM18AM7AM16AM12AM20AM5AM
ĐB 57349
G.1 28088
G.2 05865 83567
G.3 76424 79903 37682 72540 89417 55043
G.4 6576 5402 0065 4215
G.5 9076 5387 4193 7233 0818 3906
G.6 110 455 727
G.7 84 94 54 56

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 20-10-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 20-10-2023

KH trúng ĐB: 16AL12AL14AL1AL9AL15AL5AL17AL
ĐB 42888
G.1 28038
G.2 66168 37238
G.3 34837 92816 31859 41351 87430 39622
G.4 0360 6703 8282 7240
G.5 9386 3538 0380 7089 0570 7341
G.6 515 213 302
G.7 41 60 43 79

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 19-10-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 19-10-2023

KH trúng ĐB: 13AK12AK18AK17AK8AK14AK15AK1AK
ĐB 45305
G.1 95559
G.2 38899 87603
G.3 92120 18127 36684 43785 76111 64948
G.4 8908 6904 4781 7686
G.5 2873 3167 4112 6695 8826 6672
G.6 924 485 836
G.7 46 06 62 42

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 18-10-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 18-10-2023

KH trúng ĐB: 11AH19AH17AH4AH6AH7AH1AH5AH
ĐB 28600
G.1 18127
G.2 34909 28078
G.3 30317 28608 41328 25052 35444 85291
G.4 8974 7622 0873 7804
G.5 2049 6000 8948 1898 9177 9935
G.6 088 749 372
G.7 56 39 42 29

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 17-10-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 17-10-2023

KH trúng ĐB: 14AG17AG19AG10AG1AG15AG20AG8AG
ĐB 70876
G.1 93617
G.2 26995 44394
G.3 64764 37837 38294 86656 55780 07378
G.4 5076 5525 3888 3630
G.5 5793 8371 2703 8983 5047 3767
G.6 707 310 747
G.7 67 06 07 91

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 16-10-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 16-10-2023

KH trúng ĐB: 10AF19AF4AF7AF12AF11AF9AF15AF
ĐB 94540
G.1 26829
G.2 84819 86465
G.3 00329 48532 96915 81516 96050 36616
G.4 1631 0574 3196 0906
G.5 0155 0029 7713 0339 8844 0000
G.6 176 285 680
G.7 77 22 47 59

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 15-10-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 15-10-2023

KH trúng ĐB: 8AE2AE15AE19AE5AE6AE9AE13AE
ĐB 15013
G.1 43153
G.2 40745 63082
G.3 64745 57226 04843 26387 03424 95773
G.4 2455 0971 5175 1254
G.5 8586 1190 6393 6972 4232 6650
G.6 999 997 294
G.7 29 60 79 77

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 14-10-2023

XSMB XSMB Thứ 7 XSMB ngày 14-10-2023

KH trúng ĐB: 11AD17AD18AD5AD16AD7AD2AD19AD
ĐB 59454
G.1 00486
G.2 02755 43379
G.3 99550 05287 68380 32640 94138 33448
G.4 6838 0361 7534 5331
G.5 6853 9553 6500 1359 6160 5750
G.6 481 321 424
G.7 03 39 81 58

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 13-10-2023

XSMB XSMB Thứ 6 XSMB ngày 13-10-2023

KH trúng ĐB: 4AC17AC5AC7AC3AC16AC8AC2AC
ĐB 40620
G.1 36972
G.2 97683 99909
G.3 08047 50255 63076 61617 76879 27383
G.4 6459 0224 5895 5108
G.5 1293 3744 8119 9435 2535 9742
G.6 794 879 397
G.7 86 35 84 68

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 12-10-2023

XSMB XSMB Thứ 5 XSMB ngày 12-10-2023

KH trúng ĐB: 20AB12AB16AB10AB19AB17AB14AB4AB
ĐB 50875
G.1 95632
G.2 39892 34582
G.3 50557 03012 38198 20971 13896 23153
G.4 0633 1981 2032 4676
G.5 7866 1480 9846 3202 1539 0475
G.6 884 935 151
G.7 25 65 20 03

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 11-10-2023

XSMB XSMB Thứ 4 XSMB ngày 11-10-2023

KH trúng ĐB: 9ZA2ZA18ZA19ZA4ZA20ZA14ZA10ZA
ĐB 49140
G.1 34659
G.2 55529 10478
G.3 30337 13749 64088 19673 97793 99511
G.4 0865 5620 5382 7544
G.5 1596 5137 8019 2565 3801 2606
G.6 138 522 101
G.7 77 60 19 89

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 10-10-2023

XSMB XSMB Thứ 3 XSMB ngày 10-10-2023

KH trúng ĐB: 3ZB6ZB20ZB2ZB5ZB9ZB1ZB17ZB
ĐB 84521
G.1 59398
G.2 06955 97174
G.3 76861 38679 96018 06578 53625 81976
G.4 9277 4822 0696 3467
G.5 5349 4865 9875 9623 2213 7340
G.6 604 563 431
G.7 93 92 27 19

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 09-10-2023

XSMB XSMB Thứ 2 XSMB ngày 09-10-2023

KH trúng ĐB: 9ZC17ZC4ZC5ZC14ZC20ZC18ZC8ZC
ĐB 91245
G.1 31903
G.2 84892 01956
G.3 06356 03876 36672 24111 26365 30725
G.4 0051 4351 6340 4970
G.5 7484 4228 9564 1750 7829 2650
G.6 690 719 504
G.7 35 30 17 68

XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 08-10-2023

XSMB XSMB Chủ nhật XSMB ngày 08-10-2023

KH trúng ĐB: 16ZD18ZD17ZD14ZD5ZD2ZD
ĐB 75188
G.1 80266
G.2 52602 61671
G.3 43993 77200 47305 51189 11181 50779
G.4 9062 2622 7482 2405
G.5 5596 3273 5134 6369 8790 1351
G.6 920 046 064
G.7 14 18 68 60

XSMB 60 ngày (2 tháng) – Sổ Kết Quả Xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%. ✅ Xổ Số Hà Nội 60 ngày – KQXSMB 60 ngày liên tiếp miễn phí, thống kê xổ số siêu chuẩn xác hàng ngày.

Sổ kết quả miền Bắc 60 ngày gần nhất (còn gọi là thống kê kết quả theo tháng) là một trong những thông tin được nhiều người chơi xổ số truyền thống quan tâm, giúp dễ dàng tra lại kết quả của nhiều ngày trước của đài Bắc trong suốt cả một tháng.

Người chơi thường tra cứu các thông tin về KQXSMB ba mươi ngày trở lại đây bên cạnh những con số thường xuất hiện hoặc những con lô lâu ngày không về, để tìm ra được quy luật quay XSHN trong thời gian gần đây và tính toán ra các bộ số tiếp theo sẽ về.

Bạn cũng có thể xem dự đoán KQXS với các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi để nhận bộ số may mắn hàng ngày. Xem nhanh thông tin xổ số miền Bắc siêu chuẩn nhé.

to top